گواهینامه امنیتی SSL مرکز CA رسمی Certum

  بخش ها

  عملیات

گواهینامه CERTUM Commercial SSL (DV)
شروع از 594,000 ریال سالانه

1,980,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted SSL (OV)
شروع از 3,366,000 ریال سالانه

11,220,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Premium SSL (EV)
شروع از 13,068,000 ریال سالانه

43,560,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Commercial WildCard SSL (DV)
شروع از 5,940,000 ریال سالانه

37,620,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted WildCard SSL (OV)
شروع از 11,286,000 ریال سالانه

19,800,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Test SSL
0 ریال
 • مدت اعتبار 30 روز
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Commercial MultiDomain SSL (DV) – 4 دامنه
شروع از 1,782,000 ریال سالانه

5,940,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Commercial MultiDomain SSL (DV) – 6 دامنه
شروع از 2,574,000 ریال سالانه

8,580,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Commercial MultiDomain SSL (DV) – 10 دامنه
شروع از 4,158,000 ریال سالانه

13,860,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted MultiDomain SSL (OV) – 4 دامنه
شروع از 10,494,000 ریال سالانه

34,980,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted MultiDomain SSL (OV) – 6 دامنه
شروع از 15,246,000 ریال سالانه

50,820,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted MultiDomain SSL (OV) – 10 دامنه
شروع از 24,750,000 ریال سالانه

82,500,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Premium MultiDomain SSL (EV) – 4 دامنه
شروع از 27,918,000 ریال سالانه

93,060,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Premium MultiDomain SSL (EV) – 6 دامنه
شروع از 37,818,000 ریال سالانه

126,060,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Premium MultiDomain SSL (EV) – 10 دامنه
شروع از 57,618,000 ریال سالانه

192,060,000 ریال


70% تخفیف


توضیحات بیشتر


 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪