گواهینامه Code Signing مرکز CA رسمی Certum

  بخش ها

  عملیات

گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 10,692,000 ریال سالانه

35,640,000 ریال


70% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 18,612,000 ریال دو ساله

62,040,000 ریال


70% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 26,532,000 ریال سه ساله

88,440,000 ریال


70% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
12,078,000 ریال سالانه

40,260,000 ریال


70% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
شروع از 20,988,000 ریال دو ساله

69,960,000 ریال


70% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
شروع از 30,096,000 ریال سه ساله

100,320,000 ریال


70% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 43,362,000 ریال سالانه

144,540,000 ریال


70% تخفیف


گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 75,834,000 ریال دو ساله

252,780,000 ریال


70% تخفیف


گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 108,306,000 ریال سه ساله

361,020,000 ریال


70% تخفیف


گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر